BRF Tallskogen

Vallentuna

Information till boende och nyinflyttade i BRF Tallskogen:

Först en kortfattad sammanfattning av BRF Tallskogens ordnings- och trivselregler. Sedan följer själv ordnings- och trivselreglerna

Välkommen till BRF Tallskogen! Nedan följer kortfattad information till nyinflyttade och boende i BRF Tallskogen. För mer utförlig information se våra stadgar och ordningsregler.

Årstämma

Föreningen har årsstämma under våren, kallelse delas ut senast två veckor innan. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. 

Städdagar

Gemensamma städdagar anordnas två gånger per år, på våren vid månadsskiftet april/maj och på hösten i slutet av oktober. Efter städningen serveras korv med bröd, dricka och kaffe & kaka. Om vi alla hjälper till sänker underhållskostnaderna och skapar en bättre utemiljö. 

Kabel-tv

Via Comhem som också erbjuder bredband och telefoni. Se www.comhem.se.

Parkering/garage/trafik

Bilar som tillhör bostadsrättsinnehavare ska stå i garage eller egen carport. Besökare ska uppställa sina fordon så att de inte hindrar framkomligheten, särskilt med tanke på utryckningsfordon. Fordon ska framföras med största försiktighet inne i området.

Byggnadsåtgärder

För uppsättning av staket, plank, skärmtak, häckar etc. krävs styrelsens godkännande efter det att berörda grannar getts tillfälle till (i vissa fall skriftligt) samtycke. Ombyggnad inomhus kräver styrelsens godkännande. Ansökan ska skriftligen lämnas in till styrelsen och arbetet får inte påbörjas innan ansökan är godkänd.

Värmepumpen

Kontrollera regelbundet pumpen och dammsug filtret då detta kan sänka din elförbrukning och förlänga apparaturens livslängd.

Köksfläkt

Vid behöv av att köpa reservdelar till köksfläkten så kontakta ett företag som heter Varmt & Skönt
Filter till fläkten finns att köpa hos bl.a Kjell & co.
Galler till filtret i fläkten finns att köpa hos handlare som marknadsför fläktmärket "Futurum".

Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i lägenheten. Husdjur får inte rastas på uteplatser, i planteringar, på barnens lekytor eller i anslutning därtill.

Hänsyn

Visa alltid hänsyn till dina grannar för allas trevnad. Ta upp eventuella frågor eller problem i första hand med berörd granne innan du kontaktar styrelsen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen BRF Tallskogen

 

Ordnings- och trivselregler för BRF Tallskogen:

Detta är föreningens ordnings- och trivselregler:

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna?
Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster omfattar reglerna även dem.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?
Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du har rätt att bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter, och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna, kan det blir fråga om uppsägning.

Har du frågor?
Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

  1. 1.      Om allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparation betalas av alla gemensamt.

  1. 2.      Om säkerhet

Meddela grannar om du är bortrest under en längre tid. Hör gärna med grannar om de kan ta hand om posten under tiden du är bortrest och sopa bort eventuell snö så att det inte ser obebott ut.

Var försiktig med eld och lättantändliga vätskor. Det är förbjudet att elda på tomten.

För din och dina grannars säkerhet bör din lägenhet vara utrustad med minst en fungerande brandvarnare. Tvåvåningshusen bör ha en brandvarnare på nedre och en brandvarnare på övre våningen. En brandvarnare rekommenderas i tvättstugan eftersom det är där flertalet av bränder börjar.

  1. 3.      Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. Husdjur får inte heller rastas på uteplatser, i planteringar, på barnens lekytor eller i anslutning därtill. Om djur hyses i lägenheten är du skyldig att se till så att de inte förorenar, gör ofog eller för oljud. Enligt tillsynslagen ska hundar och katter hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § Lag (1943:459) om tillsyn över hundar och katter).

  1. 4.      Parabolantenn

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasaden.

  1. 5.      Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar och den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse av styrelsen, kan i allvarliga fall komma att bli uppsagd från lägenheten.

Reglerna gäller dygnet runt. Styrelsen ser särskilt allvarligt på oljud och störningar mellan kl. 22.00 och kl. 07.00.

  1. 6.      Lägenhetsunderhåll, uteplats m.m.

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Du ansvarar för underhåll av lägenhetens inre delar. Föreningen svarar för det yttre underhållet. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar.

Till lägenheten räknas normalt golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster. Även värmepannan tillhör lägenheten.

Om något går sönder måste du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Kontrollera att du har särskild bostadsrättsförsäkring om olyckan skulle vara framme. Du ansvarar även för att skötselområdet runt huset och uteplatsen hålls i god ordning. Detta innefattar klippning och ansning av häckar och buskage så att

  1. 7.      Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd. Det gäller t.ex. om du vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök eller badrum.

Ibland kan det också krävas bygganmälan för att utföra vissa byggnationer i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång!

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbete. Även om din bostadsrätt är ett fristående hus med egen ingång och skötselområde tillhör både huset och skötselområdet föreningen. Du har därför inte rätt att göra förändringar av husets yttre eller av skötselområdet utan att ha tillstånd av styrelsen. Förändringar av staket, trädäck och andra liknande fasta installationer kräver därför styrelsens samtycke. Skyltning genom anslag utom lägenheten får inte ske utan styrelsens medgivande. Om du planerar att sätta upp ett staket, friggebod eller liknande, tala alltid innan med styrelsen. Följ alltid den ev. överenskommelse du gjort med styrelsen. Du kan annars tvingas att på egen bekostnad ta bort det du har byggt.

Ansökan ska skriftligen lämnas in till styrelsen och arbetet får inte påbörjas innan ansökan är godkänd. Styrelsen fattar beslut efter att berörda grannar har getts (i vissa fall skriftligt) tillfälle till samtycke.

  1. 8.      Bilkörning och parkering

Bilar som tillhör bostadsrättsinnehavare ska ställas i carport, garage eller avsedda parkeringsplatser. Släpvagnar, husvagnar eller dylikt får ställas upp en kortare tid för skötsel eller in- och utlastning.

  1. 9.      Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens sammantycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskilt blankett för detta. Styrelsen godkänner normalt endast andrahandsuthyrning i två år.

10.  Om du tänker flytta

Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Styrelsen kan i vissa fall begära att få inspektera lägenheten innan överlåtelse för att kontrollera lägenhetens skick invändigt och utvändigt. Styrelsen kan begära att eventuella av lägenhetsinnehavaren uppsatta staket och friggebodar nedmonteras.

Lämna kvar dessa ordningsregler till den som övertar din lägenhet!

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 19 februari 2008.

Varmvatten:

Bild som heter "Varmvatten" visar alla reglage i pannan som styr varmvattnet i huset.
Värmereglaget ska stå på minst 55 grader.
OBS!
- Lägre tempreatur än 55 grader på varmvattnet, kan orsaka att Legionellabakterier förökar sig i ledningarna i huset.
Detta kan i sin tur kan leda till att den som dricker det smittade vattnet får Legionärssjuka, som är en form av lunginflammation.
Varmvattnet i huset behöver men endast ställa in en gång, och sedan eventuellt justera på grund av ovan.

Värme i huset:

Värmen i huset regleras enligt nedan:
Det finns 2 st. av varandra oberoende värme system i husen.
Luftvärmpumpen och Värmepannan.
 
Luftvärmepumpen:
Denna regleras via den fjärrkontroll som medföljde vid installationen av den samma.
Det som behöver göras med luftvärmepumpen är att rengöra de filter som finns under locket.
För att gör detta så stänger man först av pumpen, och öppnar sedan luckan på framsidan.
Det finns sedan 3 st. filter som ska rengöras, 2 st. filter sitter direkt synliga när luckan öppnats, och 1 st. filter sitter bakom det högra yttre filtret.
Filtren rengörs genom att de försiktigt dammsugs.
Efter rengöring så monteras filtren tillbaka, luckan stängs och pumpen startas igen
 
Värmepannan:
Värmepannan förser huset med den värme som ställs in på värmereglaget inne i pannan, och som sedan leds ut i radiatorerna i huset, denna värmetillförsel skulle vara konstant om det inte fanns termostater.
En termostat är en styrenhet som regleras av värmen i det rum där den är monterad, denna reglerar systemet genom att öppna eller stänga värmecirkulationen till radiatorerna huset.
Det finns 1 st. termostat i hallen samt termostater på alla radiatorer.
Termostaten i hallen styr hela värmesystemets värmecirkulation, det är här man ställer in den värmecirkulation man önskar ha på sina radiatorer.
Den värme som man önskar att få ut i systemet ställer man sedan in inne i pannan.
Bild som heter "Värme" visar alla reglage i pannan som styr värmen i huset.
 
Det som är viktigt att ha koll på i pannan är att rätt arbetstryck hålls i systemet - Detta tryck ska ligga på 1.5 - 2 bar, och kontrolleras på den mätare som är placerad i det övre skåpet (se bild Värme).
Sjunker detta tryck, så ska man fylla på trycket genom att öppna kranen i det nedre skåpet (se bild Varmvatten).
Kranen stängs när rätt arbetstryck är uppnått.